-

Kamarai rendezvények

<< 2015 Október >>
KeSzeCsüSzoVa
   1234
5678
9
1011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
    

Az alkalmi munkavállalás új szabályai! Egyszerűsített munkaszerződés mintával

Szerző: Sörös Dávid | 2010. február 15.

EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS

 

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény 2010. április 1-ei hatállyal bevezeti az egyszerűsített módon létesíthető munkaviszony fogalmát, ezzel egyidejűleg az 1997. óta létező alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás megszűnik.

 

A jogszabály kimondja, hogy egyszerűsített foglalkoztatás természetes személy munkáltató által kizárólag háztartási munkára, kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő munkáltató által, mezőgazdasági, továbbá idegenforgalmi idénymunkára vagy alkalmi munkára létesíthető.

Egyszerűsített foglalkoztatás céljából a munkaviszonyt az alábbi tartalmú szerződés megkötésével kell létesíteni:

 

* Legkésőbb a bejelentési kötelezettség teljesítésekor kell kitölteni.
** Határozatlan időre kötött munkaszerződés alapján folytatott háztartási munka kivételével.
*** Legkésőbb a munkaviszony megszűnésekor kell kitölteni.


 

Fontos tudnivalók: 

- 5 naptári napnál rövidebb határozott időre szóló munkaviszony létesítése esetén a munkaszerződés írásbeli megkötése nem kötelező, de a bejelentésre, illetve a jelenléti ívre vonatkozó, későbbiekben kifejtett rendelkezéseket ebben az esetben is alkalmazni kell,

- növénytermesztési idénymunka esetén további könnyítés, hogy a munkaszerződést csak abban az esetben kell írásba foglalni, ha azt a munkavállaló kéri, illetve ha a foglalkoztatás egybefüggő időtartama a 30 napot meghaladja.

 

Korlátozó szabályok:

- nem létesíthető egyszerűsített foglalkoztatásra munkaviszony olyan felek között, akik között a szerződés megkötésekor már a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény szabályai szerint létesített munkaviszony áll fenn,

- ha a munkaviszony nem egyszerűsített foglalkoztatás céljából jött létre, a munkaszerződés nem módosítható annak érdekében, hogy a munkáltató a munkavállalót egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztassa, 

- nem létesíthető egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló jogviszony a köztisztviselők és közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott munkáltató által az alaptevékenységébe tartozó feladatai ellátására, 

- a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény által meghatározott harmadik országbeli állampolgár - a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy kivételével - kizárólag mezőgazdasági idénymunka, valamint a természetes személy munkáltató háztartásában végzett munka keretében foglalkoztatható egyszerűsített módon létesíthető munkaviszony alapján.

 

Jelenléti ív

Ha a munkaszerződést nem kell írásba foglalni, a munkáltató - kivéve a természetes személy munkáltatót a háztartási munkára létesített egyszerűsített foglalkoztatás vonatkozásában - az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalókról az alábbi jelenléti ívet vezet, amelyet a munkavállaló a munkavégzés megkezdésekor és befejezésekor aláír.

* A munkavégzés napja, valamint a munkaidő kezdete és vége óra szerint megjelölve, továbbá a ledolgozott órák száma.
** A ledolgozott munkaidőnek megfelelően, Ft/nap.

A jelenléti ív foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatnak minősül, annak a munkavégzés megkezdéskor történő aláírása tanúsítja a munkaviszony létrejöttét. A munkáltató a jelenléti ív egy példányát a munkavégzés befejezésekor a munkavállalónak köteles átadni, a második példányt a tárgyévet követő 5. év végéig köteles megőrizni. A jelenléti ív szigorú számadású nyomtatvány.

 

 

 

KÖZTEHERVISELÉS, ELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG, BEJELENTÉS, BEVALLÁS

 

A közteherfizetés fő szabályai

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott személy utáni személyi jövedelemadó- és járulékfizetési kötelezettségekre a személyi jövedelemadóról szóló törvény, illetve a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A személyi jövedelemadó- és járulékfizetési kötelezettségekre természetes személy munkáltatónál háztartási munkát végző személy legfeljebb 31 napra kötött munkaszerződés alapján történő foglalkoztatása esetén, feltéve, hogy a tárgyhónapban ledolgozott napok száma a 10 munkanapot nem haladja meg, valamint a mezőgazdasági, növénytermesztési, idegenforgalmi idénymunka esetén az szja és a tb törvény rendelkezéseit az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

A könnyítések értelmében a munkáltató a munkavállalónak kifizetett (nettó) munkabér 30%-ával megegyező összegű közterhet fizet. Ennek megfizetésével nem terheli a munkáltatót társadalombiztosítási járulék, szakképzési hozzájárulás és egészségügyi hozzájárulás, valamint az szja törvényben a munkáltatóra előírt adóelőleg-levonási kötelezettség, a munkavállalót nyugdíjjárulék (tagdíj), egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékfizetési, egészségügyi hozzájárulás-fizetési és személyi jövedelemadóelőleg-fizetési kötelezettség.

Az előzőekben ismertetett foglalkoztatásból származó jövedelemről a természetes személynek nem kell bevallást benyújtania, kivéve, ha külföldi személy vagy egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelme az adóévben a 840 ezer forintot meghaladja vagy az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelme mellett az szja törvény alkalmazásában adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő jövedelmén kívül más, az szja törvény szerinti adóbevallási kötelezettség alá eső jövedelme is volt.

A munkáltató nem fizet közterhet, ha a munkavállaló a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaira történő alkalmazásáról szóló közösségi rendelet, vagy a Magyar Köztársaság által kötött kétoldalú szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezmény alapján másik tagállamban, illetőleg egyezményben részes másik államban biztosított és a vonatkozó jogszabályban meghatározott igazolással, vagy az egyezmény alapján kiállított, az egyezményben részes másik államban fennálló biztosítást tanúsító igazolással rendelkezik.

Amennyiben a munkáltató legfeljebb évi 10000 munkaórában növénytermesztési idénymunka keretében alkalmaz munkavállalókat, a közteherfizetés korábban kifejtett szabályai helyett választhatja azt, hogy a tárgyév július 12-éig közteherelőleget fizet. A munkáltató ezen választását a foglalkoztatás megkezdése előtt, de legkésőbb tárgyév május 15-éig az állami adóhatóságnak be kell jelentenie.


Ellátásra való jogosultság

A fent ismertetett foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállaló e törvény szerinti foglalkoztatása alapján nem minősül a tb törvény szerinti biztosítottnak, denyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra jogosultságot szerez.
A nyugdíj és az álláskeresési ellátás számításának alapja az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem összege. 


Bejelentés

Egyszerűsített foglalkoztatás estén a munkáltatót az illetékes elsőfokú hatóság felé a munkavégzés megkezdése előtt fennálló bejelentési kötelezettség terheli a jogszabály által meghatározott tartalommal (növénytermesztési idénymunka esetén a bejelentési kötelezettséget a tárgyhónapot követő hónap 12-éig kell teljesíteni).

A bejelentést a munkáltató választása szerint a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül, elektronikusan kell megtenni, vagy mobil rádiótelefononinternet-szolgáltatás nélkül is futtatható külön alkalmazással is teljesíteni lehet (2010. július 1-től). Magánszemély munkáltató háztartásában végzett, illetve növénytermesztési idénymunka esetén telefonon is teljesíteni lehet (a központi elektronikus szolgáltató rendszerben működő központi ügyfélszolgálat által fenntartott ügyfélvonalon keresztül).


Bevallás 

A munkálattó a bevallási kötelezettségét az adózás rendjéről szóló törvény vonatkozó bekezdésének megfelelően az ott meghatározott adattartalommal, havonként, atárgyhót követő hó 12-éig teljesíti. Bizonyos foglalkoztatási típus esetén a munkáltató választhatja azt, hogy a bevallási kötelezettségét évente egyszer, a tárgyévet követő év január 12-éig teljesíti.

 

 

FOGALOMTÁR

 

1. háztartási munka: természetes személy munkáltató által létesített, kizárólag a maga és háztartásában vele együtt élő személyek, továbbá közeli hozzátartozói mindennapi életéhez szükséges feltételek biztosítására irányuló munkaviszony,

2. mezőgazdasági idénymunka: a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati ágazatba tartozó olyan munkavégzés, amely az előállított áru vagy a nyújtott szolgáltatás természete miatt - a munkaszervezés körülményeitől függetlenül - évszakhoz, az év adott valamely időszakához vagy időpontjához kötődik, feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony egybefüggő időtartama nem haladja meg a harmincegy napot, egy naptári éven belül pedig a kilencven napot,

3. növénytermesztési idénymunka: külön jogszabályban meghatározott egyes növénytermesztési termékek termelésével összefüggő mezőgazdasági idénymunka és a megtermelt növénytermesztési terméknek a munkáltató saját gazdasága területén történő anyagmozgatása, csomagolása, azzal, hogy az azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony egybefüggő időtartama a 2. ponttól eltérően a harmincegy napot meghaladhatja,

4. idegenforgalmi idénymunka: a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál végzett idénymunka,

5. alkalmi munka: a munkáltató és a munkavállaló között legfeljebb 5 egymást követő naptári napig, és egy naptári hónapon belül legfeljebb t15 naptári napig, és egy naptári éven belül legfeljebb 90 naptári napig létesített, határozott időre szóló munkaviszony.

 

 

Forrás: www.penzcentrum.hu